OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻYROWIS-SYSTEM Sp. J. M. Siemiński i St. Wilk

I. DEFINICJE

OWS – Ogólne Warunki Sprzedaży, określające zasady współpracy Stron w zakresie sprzedaży towarów oferowanych Kupującym, stanowiące integralną część każdej umowy sprzedaży zawieranej przez Sprzedającego z Kupującym.

Sprzedający – Rowis-System Sp.J. M. Siemiński i St. Wilk z siedzibą w Będzinie (42-500) przy ul. Mickiewicza 56A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000076601, posiadająca NIP 644-245-24-00.

Forma pisemna – za formę równoważną formie pisemnej, o której mowa w art. 78 Kodeksu cywilnego, uznaje się wiadomość przesłaną za pośrednictwem poczty elektronicznej, o ile zawiera ona dane należycie identyfikujące nadawcę (imię i nazwisko, numer telefonu) i korzysta z adresu zawierającego domenę firmową Sprzedającego lub Kupującego.

Strony – za strony niniejszej umowy uważa się Sprzedającego i Kupującego.

Towar – Produkty znajdujące się w aktualnej ofercie handlowej Sprzedającego, wraz z dokumentacją.

Umowa – transakcja sprzedaży Towarów zawierana w drodze akceptacji oferty przez Kupującego lub przyjęcia Zamówienia przez Sprzedającego do realizacji zgodnie z niniejszym OWS bądź w szczególnych przypadkach poprzez podpisanie odrębnego, porozumienia na piśmie.

Kodeks Cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 380 z późniejszymi zmianami).

Dostawa – dzień wydania towaru z magazynu Sprzedającego dokonany własnym lub wynajętym przez Kupującego środkiem transportu, lub środkiem transportu Sprzedającego (przez niego wynajętym na koszt Kupującego).

Zamówienie – akceptacja oferty Sprzedającego lub czynności mające na celu zamówienie Towarów, powzięcie zobowiązań wynikających z Umowy w szczególności zapłatę za dostarczone Towary przez Sprzedającego, cokolwiek nastąpi pierwsze.

Kupujący – przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646 z późniejszymi zmianami), osoba prawna i jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje osobowość prawną, dokonująca Zamówienia w celu zakupu Towarów.

Gwarancja – gwarancja jakości w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego

Reklamacja – roszczenie zgłoszone w zgłoszeniu reklamacyjnym

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE, OFERTA, PRZYJĘCIE OFERTY, ZAMÓWIENIE

1. Niniejsze OWS są udostępnione na stronie internetowej Sprzedającego w postaci pliku pdf (http://www.rowis.pl/) w sposób umożliwiający ich przechowywanie i odtwarzanie, tj. zapisanie OWS na dysku twardym lub utrwalenie na innym nośniku teleinformatycznym oraz wydrukowanie treści. Doręczenie OWS następuje z chwilą przesłania oferty handlowej przez Sprzedającego i przyjęcia Zamówienia przez Sprzedającego do realizacji. Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach gospodarczych ze Sprzedającym przyjęcie OWS przy jednym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień i umów sprzedaży

2. Prawa i obowiązki Stron określone są w zawartej przez Strony umowie sprzedaży i w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży (OWS). W przypadku rozbieżności pomiędzy poszczególnymi dokumentami zastosowanie ma następująca hierarchia:

a. Umowa

b. OWS

c. Zamówienie

d. Inne uzgodnienia pomiędzy Stronami

3. Kupujący oświadcza, że prowadzi działalność gospodarczą, a Umowa zawarta została w związku z głównym przedmiotem tej działalności. Działalność prowadzona jest na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub wpisu do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej i celem wykazania tej okoliczności Kupujący zobowiązany jest przedłożyć Sprzedającemu dokumenty potwierdzające tę okoliczność (wydruk z CEiDG lub odpis aktualny KRS). Kupujący zobowiązany jest poinformować Sprzedającego o każdorazowej zmianie informacji zawartych w w/w dokumentach i do niezwłocznego dostarczania zaktualizowanych dokumentów. W przypadku niezawiadomienia Sprzedającego o zmianie informacji zawartych w dokumentach, o których mowa powyżej, wszelką korespondencję wysłaną do Kupującego na jego dotychczasowy adres wskazany w treści odpisu aktualnego KRS lub wydruku z CEiDG uważa się za skutecznie doręczoną.

4. Zawarcie umowy następuje poprzez akceptację oferty Sprzedającego przez Kupującego, lub przyjęcie przez Sprzedającego Zamówienia do realizacji, na warunkach określonych w potwierdzeniu zamówienia wystawionego przez Sprzedającego i wysłanego do Odbiorcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania Zamówienia oraz na warunkach wynikających z postanowień OWS. Późniejsze zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

5. Strony wyłączają możliwość stosowania innych niż niniejsze OWS wzorców umowy, w szczególności Sprzedający nie akceptuje wzorców umowy Kupującego, na co Kupujący wyraża zgodę. Każdorazowo umowa zawierana jest z uwzględnieniem wyłącznie OWS Sprzedającego.

6. Kupujący przyjmuje ofertę poprzez złożenie zamówienia. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją OWS Sprzedającego. Forma zamówienia może przyjąć postać zarówno formy pisemnej jak i elektronicznej np. poprzez pocztę elektroniczną.

7. Zamówienie składane przez Kupującego musi zawierać następujące dokładne dane:

a. Dane Kupującego; jego siedzibę, adres, NIP i regon

b. Określenie zamawianego towaru z powołaniem się na nazwę handlową

c. Ilości zamawianego towaru

d. cenę zamawianego towaru zgodnie z uzgodnioną ofertą handlową

e. termin dostawy towaru

f. miejsce (adres) dostawy towaru

g. sposób dostarczenia towaru (odbiór własny Kupującego lub wskazany inny spedytor)

h. imię, nazwisko i stanowisko osoby upoważnionej do złożenia zamówienia

8. Kupujący nie może przenieść na inny podmiot wszystkich lub części swoich praw i obowiązków z tytułu zawartej ze Sprzedającym umowy bez uprzedniej, pisemnej zgody Sprzedającego.

9. W razie, gdy Sprzedający poweźmie wątpliwość, co do stanu majątkowego Kupującego, bądź Kupujący opóźni się z zapłatą za dostarczony wcześniej towar, Sprzedający ma prawo powstrzymać się z dalszym dostarczaniem towarów, żądając przedpłaty.

10. Wszelkie dokumenty ofertowe stanowią intelektualną własność Sprzedającego i bez pisemnej zgody nie mogą być powielane ani udostępniane osobom trzecim przez Kupującego.

11. Realizacja umowy sprzedaży ze strony Sprzedającego polega na przeniesieniu na Kupującego własności towaru i na wydaniu towaru, a ze strony Kupującego na odbiorze towaru i dokonaniu płatności za towar zgodnie z warunkami ustalonymi pomiędzy Stronami w Umowie i w niniejszych OWS.

12. Za datę sprzedaży towaru przyjmuje się datę zamieszczoną w dokumentach wydania towaru „WZ” z magazynu Sprzedającego.

13. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej każda wysyłka realizowana jest po obowiązujących w danym czasie cenach, tj. z dnia złożenia zamówienia potwierdzonego przez Sprzedającego.

III. DOSTAWA

1. Termin Dostawy towaru określony jest przez Kupującego w treści zamówienia, ale wymaga potwierdzenia przez Sprzedającego. Termin Dostawy towaru może ulec przedłużeniu w przypadku wystąpienia siły wyższej (o czas jej trwania) lub w przypadku wystąpienia innych przyczyn niezależnych od Sprzedawcy. O nowym terminie dostarczenia towaru Sprzedający niezwłocznie powiadomi Kupującego.

2. Przez siłę wyższą należy tu rozumieć zdarzenie bądź serię zdarzeń niezależnych od Sprzedającego, które uniemożliwiają w całości lub części wykonywanie zobowiązań wynikających z Umowy, których Sprzedający nie mógł przewidzieć i którym nie mógł zapobiec, ani ich przezwyciężyć poprzez działanie z należytą starannością,

3. Jeżeli Umowa nie określa ilości oraz terminów Dostawy towaru należy rozumieć, iż wysyłki realizowane będą w oparciu o potwierdzenie zamówienia wystawione przez Sprzedającego.

4. Kupującemu przysługuje prawo do odebrania zamówionego towaru własnym lub wynajętym środkiem transportu.

5. Kupujący może zlecić dostarczenie towaru środkami transportu Sprzedającego lub przez niego wynajętymi. W takim przypadku koszt transportu będzie uwzględniony w cenie towaru, na co Kupujący wyraża zgodę.

6. Z chwilą wydania towaru Kupującemu lub przewoźnikowi na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo jego utraty lub uszkodzenia, lub pogorszenia jego parametrów technicznych, które mogłyby mieć miejsce w czasie transportu towaru. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za opóźnienie w dostawie towaru jedynie w przypadku wyłącznej winy Sprzedającego oraz tylko do wartości niedostarczonej części Zamówienia.

7. Osoba dokonująca odbioru towaru w imieniu Kupującego winna posiadać upoważnienie wydane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Kupującego chyba, że z zamówienia lub innego dokumentu wynika upoważnienie do odbioru towaru. Przy czym uznaje się, że osoby odbierające towar w siedzibie Sprzedającego mają upoważnienie Kupującego do odbioru towaru.

8. Osoba dokonująca odbioru towaru w imieniu Kupującego ma obowiązek skontrolowania i potwierdzenia swoim czytelnym podpisem na dokumencie dostawy (list przewozowy i/lub WZ – specyfikacja wysyłkowa) zgodności towaru z zamówieniem pod kątem ilościowym i jakościowym (Certyfikat Jakości) w momencie jego odbioru.

9. Jeżeli w momencie odbioru towaru od przewoźnika Kupujący stwierdzi różnicę pomiędzy towarem rzeczywiście dostarczonym, a towarem określonym w dokumentach przewozowych lub też stwierdzi uszkodzenie towaru lub jego opakowania, powinien on natychmiast wpisać swoje zastrzeżenia do egzemplarza listu przewozowego przewoźnika lub do specyfikacji towaru lub też sporządzić odrębny protokół odbioru przesyłki z pełnym opisem szkody i podpisem przewoźnika, a następnie poinformować o tym Sprzedającego w formie pisemnej. Jeśli po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie niedające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, Kupujący niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później niż w terminie 3 dni od dnia odbioru zobowiązany jest zgłosić przewoźnikowi zastrzeżenia do przesyłki. Czynności te mają na celu ustalenie zasad i zakresu ewentualnej odpowiedzialności przewoźnika. Niedopełnienie przez Kupującego powyższych obowiązków oznaczać będzie, że Kupujący akceptuje, że w takiej sytuacji przewoźnik nie będzie ponosił odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu, a uprawnienia Kupującego do zgłaszania tych roszczeń wygasną.

10. W przypadku wykrycia wady jakościowej lub ilościowej po odebraniu dostawy Kupujący zobowiązany jest do zabezpieczenia towaru w stanie nienaruszonym, w szczególności nie ma prawa do użycia kwestionowanego towaru do czasu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedającego pod rygorem utraty prawa do jakichkolwiek roszczeń wobec Sprzedającego.

11. W przypadku nieodebrania towaru, Sprzedający może żądać od Kupującego zwrotu kosztów transportu i zapłaty wynagrodzenia za magazynowanie towaru.

12. Sprzedający nie przyjmuje zwrotu towaru dostarczonego zgodnie z umową. Rezygnacja z zamówienia po zawarciu umowy nie wywołuje skutków, a Kupujący jest zobowiązany do odbioru towaru i zapłaty ceny. Postanowienia ust. 11 stosuje się odpowiednio.

13. W przypadku nieodebrania przez Kupującego towaru w okresie 3 miesięcy, Kupujący wyraża zgodę na jego utylizację przez Sprzedającego na koszt Kupującego.

14. Jeżeli termin Dostawy towaru został potwierdzony przez Sprzedającego, a Sprzedający nie będzie mógł wydać towaru lub dostarczyć go środkiem transportu Sprzedającego/przez niego wynajętym z powodu okoliczności, których w chwili zawarcia umowy lub potwierdzenia terminu wydania/dostarczenia towaru nie mógł przewidzieć, ani im zapobiec, to poinformuje niezwłocznie o tym Kupującego. W takim przypadku Sprzedający nie będzie ponosił odpowiedzialności za nienależyte wykonanie umowy sprzedaży. Strony w drodze odrębnego porozumienia ustalą nowy termin wydania/dostarczenia towaru, biorąc pod uwagę możliwości i potrzeby każdej ze Stron.

15. W przypadku zawarcia z Kupującym umowy składu konsygnacyjnego, warunki Dostawy towaru regulują postanowienia tej Umowy, a postanowienia OWS stosuje się w tym zakresie odpowiednio.

IV. FAKTURA, PŁATNOŚĆ

1. Cena towaru wskazana jest w ofercie handlowej oraz w potwierdzonym przez Sprzedającego zamówieniu.

2. Cena powiększona o należny podatek od towarów i usług (VAT) płatna jest w PLN zgodnie z wystawioną przez Sprzedającego fakturą.

3. W przypadku, gdy uzgodnioną przez Strony walutą rozliczenia jest EUR, Kupujący jest zobowiązany do zapłaty należności wyłącznie w EUR, przelewem na konto wskazane na fakturze. Zapłata w złotych polskich lub też walucie innej niż EUR jest niedopuszczalna.

4. Sprzedający dostarczy Kupującemu fakturę drogą elektroniczną pod warunkiem złożenia przez Kupującego oświadczenia o wyrażeniu zgody na dostarczanie faktur za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wzór oświadczenia zostaje załączony przez Sprzedającego do oferty cenowej. Wzór oświadczenia jest również dostępny w siedzibie Sprzedającego oraz na stronie internetowej Sprzedającego (http://www.rowis.pl/). Kupujący oświadcza, że jest czynnym płatnikiem podatku VAT. Za dzień doręczenia Kupującemu faktury drogą elektroniczną przyjmuje się dzień wysłania wiadomości elektronicznej przez Sprzedającego.

5. Termin oraz sposób płatności za odebrany towar określone są przez Sprzedającego w ofercie handlowej złożonej Kupującemu. Faktura jest płatna przelewem lub gotówką w dniu wydania towaru z magazynu Sprzedającego, chyba że umowa stanowi inaczej.

6. Za dzień zapłaty uważa się dzień wpływu należności na rachunek bankowy lub do kasy Sprzedającego.

7. Jeżeli należność wynikająca z faktury nie została uregulowana w wyznaczonym terminie, Sprzedający będzie uprawniony do:

13.a) żądania dokonania przez Kupującego zapłaty ceny przed terminem wydania towaru wynikającego z innych przyjętych już do realizacji zamówień

13.b) wstrzymania kolejnych dostaw do czasu uregulowania wszystkich zaległości, a Kupujący nie będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania za szkodę wynikłą ze wstrzymania ich realizacji,

13.c) naliczenia odsetek ustawowych odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych od przeterminowanych należności.

8. W przypadku ustalenia przez Strony terminów płatności za towar w ratach, opóźnienie płatności którejkolwiek z rat pociąga za sobą automatycznie natychmiastową wymagalność pozostałej części należności.

9. Liczba dni terminu płatności oraz wysokość kredytu kupieckiego określane są indywidualnie dla każdego Kupującego i w porozumieniu z Towarzystwem Ubezpieczeń Sprzedającego.

10. W sytuacji nieterminowej realizacji płatności przez Kupującego, Sprzedający ma prawo, w formie pisemnej, cofnąć lub zmienić warunki przyznania kredytu kupieckiego oraz wstrzymać kolejne planowane dostawy i realizację zamówień.

11. Sprzedający zastrzega sobie prawo do realizacji sprzedaży towaru po dokonaniu uprzedniej przedpłaty za towar w oparciu o wystawioną przez Sprzedającego fakturę pro forma lub dokonania płatności gotówką.

12. Sprzedający zastrzega sobie prawo do jednostronnego obniżenia lub zamknięcia udzielonego kredytu kupieckiego bez podania przyczyny. Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zamknięcia lub obniżenia kredytu kupieckiego. W przypadku, gdy Kupujący w dniu obniżenia lub zamknięcia kredytu kupieckiego posiada względem Sprzedającego zadłużenie, zobowiązuje się do jego niezwłocznego uregulowania, nie później niż 3 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

13. Odstąpienie od umowy lub jej wypowiedzenie przez Sprzedającego nie zwalnia Kupującego z obowiązku uregulowania względem Sprzedającego istniejącego zadłużenia, w tym należności wynikających z kar umownych.

14. Sprzedający zastrzega sobie prawo do złożenia jednostronnego oświadczenia o potrąceniu (kompensacie) wzajemnych wierzytelności jak również prawo do przeniesienia od Kupującego wierzytelności na rzecz osób trzecich.

15. Zgłoszenie reklamacji towaru nie uprawnia Kupującego do wstrzymania zapłaty za towar bądź za jego część.

V. OPAKOWANIA

1. Wyroby Sprzedającego są dostarczane w opakowaniach bezzwrotnych lub w opakowaniach zwrotnych, które stanowią własność Sprzedającego.

2. Kupujący, który otrzymał towar w opakowaniach zwrotnych stanowiących własność Sprzedającego, zobowiązany jest zwrócić puste opakowania zwrotne w stanie nie pogorszonym ponad normalne zużycie, w terminie wskazanym w fakturze do siedziby Sprzedającego na swój koszt.

3. W przypadku nie zwrócenia opakowań zwrotnych w terminie podanym na fakturze VAT. Sprzedający wystawi fakturę VAT na sprzedaż powyższych opakowań zwrotnych, wg wartości opakowania wskazanej na fakturze wystawionej przez Sprzedającego. W przypadku zwrócenia opakowania uszkodzonego lub zanieczyszczonego inną substancją, Sprzedający ma prawo odmowy przyjęcia takiego opakowania oraz prawo do obciążenia Kupującego równowartością nowego opakowania.

4. Sprzedający jest upoważniony także do dochodzenia roszczeń z tytułu niezwrócenia w terminie, określonym w punkcie powyżej, opakowań wypożyczonych które stanowią jego własność, tj. roszczeń z tytułu wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z rzeczy.

VI. UBEZPIECZENIE TRANSAKCJI

1. Transakcje handlowe podlegają ubezpieczeniu w Towarzystwie Ubezpieczeń Sprzedającego.

2. Kupujący wyraża zgodę na przekazanie roszczeń z tytułu niezapłaconych faktur na rzecz Towarzystwie Ubezpieczeń Sprzedającego

3. W przypadku nie przyznania kredytu kupieckiego przez Towarzystwie Ubezpieczeń Sprzedającego (brak ubezpieczenia transakcji handlowej), Sprzedający może udzielić własnego kredytu kupieckiego zabezpieczonego jak w pkt. VII.

VII. ZABEZPIECZENIA

1. W celu zabezpieczenia kredytu kupieckiego udzielonego przez Sprzedającego (tak punkt VI ust. 3 OWS) z tytułu zapłaty wszelkich roszczeń związanych ze sprzedażą i dostawą towaru Kupujący, w tym zapłaty ceny, kosztów transportu, odsetek, kosztów windykacji, korzystający z przyznanego przez Sprzedającego kredytu kupieckiego, wręczy Sprzedającemu z własnego wystawienia weksel in blanco, poręczony przez co najmniej:

a) W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim, przez małżonka

b) W przypadku osób fizycznych innych niż w pkt a) przez inną osobę fizyczną

c) W przypadku osób prawnych przez osoby wchodzące w skład organu zarządzającego tą osobą

2. Wręczenie weksla powinno nastąpić najpóźniej w dniu złożenia przez Kupującego pierwszego zamówienia. Jeżeli Kupujący nie wręczy weksla w tym terminie Sprzedający uprawniony jest do wstrzymania się z wydaniem towaru oraz do odstąpienia od umowy z winy Kupującego.

3. Weksel zostanie zwrócony Kupującemu w terminie 21 dni licząc od dnia wykonania umowy, pod warunkiem, że na dzień zakończenia współpracy pomiędzy stronami Kupujący nie będzie posiadał zadłużenia względem Sprzedającego wynikającego z realizacji przedmiotu Umowy.

4. W razie niezapłacenia przez Kupującego w całości lub w części należności wynikających z zawartej Umowy Sprzedający uprawniony będzie do:

a. Wypełnienia weksla w każdym czasie na kwotę obejmującą łącznie wartość nieuregulowanych zobowiązań wystawcy weksla/Kupującego wobec Sprzedającego wraz z odsetkami, wartość poniesionych i udokumentowanych kosztów windykacji oraz opłatę sądową w razie dochodzenia roszczeń z weksla w drodze sądowej

b. Opatrzenia weksla wybraną przez siebie datą i miejscem płatności

c. Opatrzenia weksla klauzulą „bez protestu”

d. Naliczania odsetek ustawowych od wartości sumy wekslowej począwszy od daty płatności weksla

VIII. GWARANCJA/REKLAMACJA

1. Sprzedający udziela Kupującemu gwarancji jakości na towar w zakresie w jakim dotyczy cech fizykochemicznych i parametrów technicznych towaru deklarowanych przez Sprzedającego, w Wymaganiach Technicznych oraz na świadectwie jakości dołączonym do towaru.

2. Dla skuteczności dochodzenia uprawnień z tytułu gwarancji Kupujący zobowiązany jest dostarczyć Sprzedającemu kompletne informacje dotyczące niezgodności oraz próbkę reklamowanego towaru. Reklamacja od klienta przyjmowana jest tylko w formie pisemnej oraz powinna zawierać następujące informacje:

– nazwa wyrobu, numer partii, ilość

– przyczyna/ powód reklamacji

– oczekiwania klienta

– dokładne dane kontaktowe klienta (adres , telefon, e-mail)

3. W przypadku reklamacji pochodzącej od dystrybutora/agenta wyrobów dodatkowo wymagany jest pisemny załącznik zawierający powyższe informacje potwierdzone przez bezpośredniego użytkownika produktu (docelowego klienta).

4. Gwarancją objęte są parametry zawarte w Wymaganiach Technicznych dla wyrobu oraz na świadectwie jakości wystawianym dla każdej partii wyrobu.

5. Zgłoszenie reklamacji dla swojej skuteczności musi nastąpić niezwłocznie po wykryciu wady, nie później jednak niż w terminie 3 dni od jej wykrycia.

6. Brak zgłoszenia reklamacji w terminie lub brak wymaganych informacji powoduje utratę przez Kupującego uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji.

7. W przypadku uznania reklamacji za nieuzasadnioną Sprzedający może żądać pokrycia przez Kupującego poniesionych przez Sprzedającego kosztów postępowania reklamacyjnego, a w szczególności kosztów transportu oraz ekspertyz.

Gwarancja nie obejmuje wad towaru powstałych w skutek:

– Niewłaściwego zastosowania towaru lub niewłaściwego jego składowania

– Działania czynników zewnętrznych, na które Sprzedający nie ma wpływu

– Przechowywania towaru w sposób sprzeczny ze specyfikacja techniczną towaru

Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne jest wyłączona.

8. Kupujący zobowiązany jest do ustalenia ilości zakupionego towaru poprzez wykonanie pomiaru masy towaru w opakowaniu, w którym towar został mu dostarczony, dokonując pomiaru masy na wadze posiadającej aktualny certyfikat legalizacji.

9. Sprzedający rozpatrzy zgłoszoną reklamację w ciągu 14 dni, licząc od dnia otrzymania pisemnej reklamacji.

10. W przypadku potwierdzenia wad dostarczonych towarów Sprzedający może według własnego wyboru dokonać usunięcia stwierdzonych wad towarów, dostarczenia brakujących ilości towaru lub dostarczyć towary wolne od wad.

11. Jeżeli Sprzedający nie będzie w stanie usunąć wady, bądź będzie się to wiązało z nadmiernymi kosztami, Kupujący będzie uprawniony według własnego wyboru do odstąpienia od umowy, bądź żądania obniżenia ceny zakupu, lecz tylko w odniesieniu do tych partii towarów, których wady dotyczą.

12. Zarówno reklamacje ilościowe jak również jakościowe nie zwalniają Kupującego z obowiązku terminowej realizacji płatności.

IX. GRANICE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Sprzedający odpowiada wobec Kupującego jedynie za rzeczywiste straty wynikłe z rażącego niedbalstwa Sprzedającego, lub które Sprzedający wyrządził Kupującemu umyślnie, z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszych OWS lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

2. Sprzedający nie ponosi względem Kupującego odpowiedzialności za straty produkcyjne, utratę zysku, stratę w korzystaniu, utratę kontraktów lub jakąkolwiek stratę wtórną lub niebezpośrednią jakiegokolwiek rodzaju.

3. W przypadku wystąpienia przeciwko Kupującemu osoby trzeciej z jakimikolwiek roszczeniami mogącymi pozostawać w związku ze sprzedanym towarem, Kupujący powinien o tym poinformować Sprzedającego, doręczając pisemną informację w tym przedmiocie w terminie 3 dni.

4. Poza roszczeniami określonymi w niniejszych OWS Kupującemu nie przysługują względem Sprzedającego jakiekolwiek dalej idące roszczenia.

5. W przypadku, jeżeli uchybienie terminowi wydania towarów lub niewykonanie, lub nienależyte wykonanie innego zobowiązania wynikającego z Umowy będzie następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności w świetle postanowień niniejszych OWS, w tym jeżeli uchybienie nastąpi z przyczyn leżących po stronie Kupującego, Sprzedający nie jest wówczas zobowiązany do wykonania Umowy w terminach lub warunkach w niej określonych.

6. Niedotrzymanie przez Sprzedającego terminu dostarczenia lub dodatkowego terminu dostarczenia towarów lub innego zobowiązania wynikającego z umowy, z przyczyn za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności w świetle niniejszych OWS, nie zwalnia Kupującego z obowiązku wykonania umowy, w tym z obowiązku odbioru towarów, zapłaty ceny lub innych świadczeń.

7. W przypadku ponoszenia przez Sprzedającego odpowiedzialności w związku z realizacją umowy, suma należnych odszkodowań, niezależnie od tego, na jakiej podstawie prawnej dochodzonych, nie może przekroczyć 10 % wartości zawartej umowy. Sprzedający nie odpowiada również za utracone zyski i szkody pośrednie oraz następcze Kupującego.

XI. SPRAWY SPORNE

1. Sprzedający i Kupujący będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonywaniem umów objętych niniejszymi warunkami.

2. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.

XII. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ORAZ POUFNOŚĆ

1. Akceptując niniejsze OWS Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedającego oraz podmioty działające na zlecenie Sprzedającego, jego danych osobowych w celu wykonania umowy, a także w celach marketingowych.

2. Kupujący oświadcza, że zapoznał się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, która stanowi załącznik do niniejszego OWS.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Do umów sprzedaży zawieranych przez Sprzedającego zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

2. Strony zobowiązują się do niezwłocznego informowania o zmianie swoich danych adresowych wskazanych w główce umowy pod rygorem uznania korespondencji kierowanej na dotychczasowy adres za skutecznie doręczoną, nawet jeżeli zostanie ona zwrócona z adnotacją: „Adresat nieznany”, „Adresat wyprowadził się” lub równoważną.

3. W razie rozwiązania, odstąpienia od Umowy lub jej wygaśnięcia, jej postanowienia oraz postanowienia dotyczące kar umownych nadal obowiązują Strony.

4. Jeżeli poszczególne postanowienia OWS okazałyby się nieważne lub nieskuteczne nie będzie to miało wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień OWS, a Strony zobowiązują się przyjąć takie postanowienia, które odzwierciedlać będą uprzednią wolę Stron w sposób skuteczny dla wykonania wzajemnych zobowiązań.

5. Tytuły poszczególnych punktów niniejszych OWS wprowadzone zostały jedynie dla ułatwienia posługiwania się tekstem i nie mają znaczenia prawnego, a co za tym idzie tekst OWS nie może być interpretowany na ich podstawie. Wszelkie ustne uzgodnienia i zapewnienia zarówno Sprzedającego jak i Kupującego wymagają dla swej ważności potwierdzenia w formie pisemnej, dokumentowej lub elektronicznej.

6. Sprzedający poinformuje Kupującego o każdej istotnej zmianie niniejszych OWS. Zmiana ta nie powoduje konieczności zmiany umowy zawartej pomiędzy Stronami.

Załączniki:

Załącznik nr 1: Klauzula informacyjna RODO

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY ROWIS-SYSTEM Sp. J. M. Siemiński i St. Wilk.pdf